+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Μπορεί ο εργοδότης να αλλάξει τους όρους εργασίας μου (μονομερής βλαπτική μεταβολή) ; Τι δικαιώματα έχω και τι πρέπει να κάνω;

 Από συνδυασμό διατάξεων νόμου προκύπτει, ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει την συμφωνημένη εργασία του και ο εργοδότης υποχρεούται να την δέχεται σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους εργασιακής συμβάσεως, μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Δηλαδή, ο εργαζόμενος υποχρεούται να τηρεί τους όρους της σύμβασης εργασίας του (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) καλόπιστα και σύμφωνα με τις οικείες αρχές/συνήθειες του επαγγέλματός του.

Από την άλλη, στον εργοδότη ανήκει το διευθυντικό δικαίωμα να καθορίζει το είδος, τον τόπο, το χρόνο και τις άλλες συνθήκες παροχής τής εργασίας του εργαζομένου για τις ανάγκες της επιχείρησής του. Το δικαίωμα αυτό του εργοδότη δεν είναι απεριόριστο, ούτε ανεξέλεγκτο, αλλά ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το νόμο και τους όρους της ατομικής ή συλλογικής συμβάσεως εργασίας και να μην ασκεί το δικαίωμά του καταχρηστικά (ΑΚ 281). Δεν επιτρέπεται στον εργοδότη να προβεί σε ενέργειες που θίγουν τον εργαζόμενο και μειώνουν την ποιότητα ή το είδος της εργασίας του μέσα στον χώρο εργασίας διότι σε αυτή την περίπτωση εκτός των άλλων δικαιωμάτων ο εργαζόμενος έχει και αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί.

Δικηγόρος Εργατολόγος Νικολαρόπουλος – Οι υποχρεώσεις του Εργοδότη

Σε περίπτωση που ο εργοδότης προβεί μονομερώς σε ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ των όρων εργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί να πράξει ένα από τα εξής:

  • Να αποδεχτεί την μεταβολή κάνοντας νέα σύμβαση ή τροποποιώντας την ήδη ισχύουσα.
  • Να θεωρήσει την ενέργεια του εργοδότη απόλυση (ορθότερα καταγγελία της σύμβασης) και να επιδιώξει την νόμιμη αποζημίωση.
  • Να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν τις αποδεχθεί, όπως του προσφέρονται από τον εργαζόμενο, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή τής εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας (δηλαδή αν ο εργοδότης δεν δεχτεί τις υπηρεσίες του εργαζομένου, ο εργαζόμενος θα εξακολουθεί να αμείβεται υποχρεώνοντας δικαστικά τον εργοδότη να τον πληρώνει) και
  • να εκφράσει την αντίθεσή του προς την επελθούσα σε βάρος του μεταβολή και συνεχίζοντας να παρέχει τη νέα εργασία του, να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ τής μεταβολής όρους.

Η αντίδραση ή επιλογή του εργαζομένου πρέπει να είναι άμεση και σαφής προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι αποδέχτηκε σιωπηρά την μεταβολή των όρων εργασίας του και την τροποποίηση της σύμβασής του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστέι ότι πλέον προβλέπεται στο νόμο και μία ειδική περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας που είναι η καθυστέρηση πάνω από δύο μήνες πληρωμής του εργαζομένου, χωρίς μάλιστα να ενδιαφέρει για ποιον λόγο ο εργοδότης δεν πληρώνει. Συνεπώς, εφόσον ο εργοδότης καθυστερήσει την πληρωμή του εργαζομένου για δύο μήνες, τότε ο εργαζόμενος έχει όλα τα ανωτέρω δικαιώματα.

Ωστόσο, για το τι συγκεκριμένα μπορεί να θεωρηθεί μονομερής και βλαπτική μεταβολή σε κάθε περίπτωση απαιτεί ειδική στάθμιση των περιστάσεων για την οποία ο εργαζόμενος πρέπει να λάβει εξειδικευμένη νομική συμβουλή από τον δικηγόρο του. Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις η αρμόδια «Επιθεώρηση Εργασίας» δεν μπορεί να παρέχει ουσιαστική βοήθεια στον εργαζόμενο ούτε και να υποχρεώσει τον εργοδότη σε οποιαδήποτε πράξη. Το γραφείο μας μπορεί να σάς βοηθήσει παρέχοντας σας καθοδήγηση για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής περίπτωσης μεταβολής των όρων εργασίας σας και, εφόσον απαιτείται, να σάς υποδείξει την δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας. Απαιτείται από μέρους του εργαζομένου ιδιαίτερη προσοχή των κινήσεών του για να μην χάσει κανένα δικαίωμά του και κάθε ενέργειά του πρέπει να είναι εξαρχής στοχευμένη.

Το δικηγορικό γραφείο Νικολαρόπουλος, είναι δίπλα σας με αμεσότητα για τα εργατικά ζητήματα που αντιμετωπίζετε. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας