+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Δημόσιοι Διαγωνισμοί – Προδικαστικές Προσφυγές

Δημόσιος διαγωνισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ζητούν από τους οικονομικούς φορείς την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την υλοποίηση δημοσίων έργων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αρχικά η δημοσίευση του δημόσιου διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή αναφέροντας αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, έπειτα η συλλογή των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς και τέλος η επιλογή την επικρατέστερης προσφοράς βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή. Ανάλογα με το είδος της διαδικασίας που θα επιλέξει η αναθέτουσα αρχή, τα κριτήρια αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορεί να διαφέρει βάσει του νόμου 4412/2016 και των νέων τροποποιήσεων με το νόμο 4782/2021.
Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις τύποι δημοσίων διαγωνισμών:

Δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών: Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

Δημόσιοι διαγωνισμοί υπηρεσιών: Ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων και συμβάσεων έργου.

Δημόσιοι διαγωνισμοί δημοσίων έργων: Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου και γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου.

Μεικτοί δημόσιοι διαγωνισμοί: Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ν. 4412/2016, μεικτοί δημόσιοι διαγωνισμοί ορίζονται οι διαγωνισμοί που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες).

Για να υποβληθεί προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα είναι να βεβαιωθείτε ότι πληρείτε τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, οι οποίες καθορίζονται στις προδιαγραφές του, και εφόσον πληρούνται μπορείτε να προχωρήσετε στην προετοιμασία των εγγράφων και την υποβολή του φακέλου σας. Συμπληρώνοντας, όπου απαιτεί ο νόμος, το ειδικό έντυπο ΕΕΕΣ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ξεκινά η αξιολόγηση των προσφορών με βάση τους κανόνες της διακήρυξης. Συνήθως στο στάδιο αυτό αποκτούν όλοι οι συμμετέχοντες πρόσβαση στα στοιχεία που κατέθεσαν οι ανταγωνιστές που συμμετέχουν. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης με την οποία εγκρίνονται ή απορρίπτονται προσφορές και ανατίθεται το έργο/σύμβαση.

Οι συμμετέχοντες που πλήττονται με οποιονδήποτε τρόπο από τις αποφάσεις των αναθετουσών αρχών θα πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών να καταθέσουν την σχετική προσφυγή τους. Όταν ο διαγωνισμός έχει αξία ανώτερη των 30.000 ευρώ ασκείται προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. η σύνταξη και κατάθεση της οποίας (παρότι νομικά δεν είναι αναγκαίο) απαιτεί την κατάλληλη νομική συμβουλή. Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων) αποφασίζει εντός της οριζόμενης προθεσμίας επί της προδικαστικής προσφυγής κι ακολούθως αυτός που πλήττεται από την απόφασή της μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο με αίτηση ακύρωσης- αναστολής.

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Διαγωνισμών και παρέχει τις υπηρεσίες της σε ελληνικές και ξένες εταιρείες που συμμετέχουν σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση του συνόλου των σχετικών διαδικασιών. Επίσης, το γραφείο μας οργανώνει εντός των εταιρειών (κατόπιν αίτησής τους) και επιβλέπει τμήματα δημοσίων διαγωνισμών παρέχοντας προβάδισμα στους πελάτες της που συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις.

Το δικηγορικό γραφείο μας αποτελεί ένα από τα κυριότερα γραφεία δημοσίων διαγωνισμών στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την καθοδήγηση των πελατών του σε όλη την διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών έως και το πέρας της εκτέλεσης του έργου. Οι πελάτες μας είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και μάς εμπιστεύονται σταθερά. Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομική συμβολή για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, μπορείτε να μάς καλέσετε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σάς αποστείλουμε την προσφορά μας.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας